Algemene voorwaarden

e-book downloads

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Joy Bouwmeester, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 66864933 en BTW-nummer NL002293601B40 (hierna ‘Joy Bouwmeester’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Joy Bouwmeester. Joy Bouwmeester behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Joy Bouwmeester en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Joy Bouwmeester en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Joy Bouwmeester, hierna: ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Wanneer Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die Klant heeft ontvangen, dan moet Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Joy Bouwmeester besproken in andere voorwaarden.

1.5 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van Joy Bouwmeester (www.joybouwmeester.com) of kunnen worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar [email protected]

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Joy Bouwmeester houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege Joy Bouwmeester en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Joy Bouwmeester niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Joy Bouwmeester en Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, normale handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Joy Bouwmeester gaat er redelijkerwijs ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om zich als Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Joy Bouwmeester aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Joy Bouwmeester hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij Joy Bouwmeester onmiddellijk te contacteren via [email protected]

2.4 Wanneer reeds genoemde e-mail met download link aan Klant wordt bezorgd, kan Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van reeds genoemde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient Klant te beschikken over een pdf-reader en werkende internetverbinding. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/.

Joy Bouwmeester is geenszins aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door Klant, en wel op een maximum van vijf verschillende persoonlijke apparaten van Klant. Het is Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.joybouwmeester.com. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Joy Bouwmeester worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van e-books kan worden betaald middels iDEAL. Joy Bouwmeester kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (www.joybouwmeester.com).

4.3 Voor verwerking van online betalingen, doet Joy Bouwmeester beroep op externe, professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Joy Bouwmeester stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van Klant, die worden ingevoerd in het kader van een online betaling, worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en betrokken financiële instellingen. Joy Bouwmeester heeft geen toegang tot vertrouwelijke financiële gegevens van Klant.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft, alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van Klant, kan Joy Bouwmeester in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekochte e-book zal slechts worden geleverd aan Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Zodra de koopovereenkomst tot stand komt, kan deze niet worden ontbonden.

Joy Bouwmeester

MAIL: [email protected]

SITE: www.joybouwmeester.com 

KVK: 66864933

BTW: NL002293601B40 

IBAN: NL17INGB0007595202

BIC: INGBNL2A